MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564

1.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม

 
 
 
 

2. ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565

2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม

 

2.3 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565

3. ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565

2. แบบสรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้

3. ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565

2. แบบสรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้

4. ไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565

2. แบบสรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้