จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงพยาบาลนายูง เรื่อง ขายทอดตลาด ประจำปีงบ 2566

UTC+00:000_JAugust_C+00001693459770ThuAM_ThuAMUTCE_August+0000RAugAMUTC

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนย์ 12 ที่นั่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

UTC+00:000_JJuly_C+00001688521440WedAM_WedAMUTCE_July+0000RJulAMUTC

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

UTC+00:000_JFebruary_C+00001676532452ThuAM_ThuAMUTCE_February+0000RFebAMUTC

แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2564

UTC+00:001_JDecember_C+00001606882793WedAM_WedAMUTCE_December+0000RDecAMUTC

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564

UTC+00:001_JDecember_C+00001606882696WedAM_WedAMUTCE_December+0000RDecAMUTC

ขออนุมัติแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ๒๕๖๓

UTC+00:000_JNovember_C+00001573099789ThuAM_ThuAMUTCE_November+0000RNovAMUTC

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ2

UTC+00:000_JAugust_C+00001566899792TueAM_TueAMUTCE_August+0000RAugAMUTC

 

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

UTC+00:000_JAugust_C+00001566899677TueAM_TueAMUTCE_August+0000RAugAMUTC

แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัตรป้องกัน ปราบปรามการทุจริตพฤติมิชอบ

UTC+00:000_JAugust_C+00001566898513TueAM_TueAMUTCE_August+0000RAugAMUTC

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562

UTC+00:000_JAugust_C+00001566897811TueAM_TueAMUTCE_August+0000RAugAMUTC

news16 sample

Loading...