จัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2564

UTC+00:001_JDecember_C+00001606882793WedAM_WedAMUTCE_December+0000RDecAMUTC

แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564

UTC+00:001_JDecember_C+00001606882696WedAM_WedAMUTCE_December+0000RDecAMUTC

ขออนุมัติแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ๒๕๖๓

UTC+00:000_JNovember_C+00001573099789ThuAM_ThuAMUTCE_November+0000RNovAMUTC

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ2

UTC+00:000_JAugust_C+00001566899792TueAM_TueAMUTCE_August+0000RAugAMUTC

 

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

UTC+00:000_JAugust_C+00001566899677TueAM_TueAMUTCE_August+0000RAugAMUTC

แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัตรป้องกัน ปราบปรามการทุจริตพฤติมิชอบ

UTC+00:000_JAugust_C+00001566898513TueAM_TueAMUTCE_August+0000RAugAMUTC

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562

UTC+00:000_JAugust_C+00001566897811TueAM_TueAMUTCE_August+0000RAugAMUTC

news16 sample

Loading...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

UTC+00:000_JAugust_C+00001566895909TueAM_TueAMUTCE_August+0000RAugAMUTC

news16 sample

Loading...

สรุปผลดำเนินงานตามเเผนปฎิบัติการ(โครงการ ไตรมาส ๓) (หน่วยงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

UTC+00:000_JJune_C+00001561690935FriAM_FriAMUTCE_June+0000RJunAMUTC

 

Loading...

สรุปผลดำเนินงานตามเเผนปฎิบัติการ(โครงการ ไตรมาส ๒) (หน่วยงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

UTC+00:000_JJune_C+00001561690440FriAM_FriAMUTCE_June+0000RJunAMUTC

 

Loading...