ทำเนียบผู้อำนวยการ

 ชื่อ – สกุล  พ.ศ.
 1  นายแพทย์บัณฑิต สงวนแก้ว  2535 - 2536 
 2  นายแพทย์ธาดา ลัทธิพงษ์  2536 - 2544
 3  นายแพทย์ทรงศักดิ์ ห้าวหาญ  2544 - 2550
 4  นายแพทย์ฉัตรชัย ประทุมทิพย์   2550 - 2552
 5  นายแพทย์กังวาล วงศ์รัศมีเดือน  2552 - 2552
 6  นายแพทย์กังวานไทย ออกตลาด  2552 - 255
 7  พญ.กัลยารัตน์   อินทบุญศรี  255 - ปัจจุบัน